Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Fuse

Hết hàng
PPTC 1206 PPTC MF-NSMF200-2 2A 6V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi,PPTC MF-NSMF200-2  2A 6V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-NSMF110-2 1.1A 6V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF110-2, 1.1A 6V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-NSMF035-2 0.35A 6V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF035-2,  0.35A 6V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-NSMF075-2 0.75A 6V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF075-2 0.75A 6V SMD 1206,  Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-NSMF020-2 0.2A 24V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF020-2,  0.2A 24V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-MSMF200-2 2A 8V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-MSMF200-2 2A 8V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PTPC 1206 MF-MSMF075/24-2 0.75A 24V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-MSMF075 / 24-2 0.75A 24V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PTCC 1206 MF-NSMF050-2 0.5A 13.2V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF050-2 0.5A,  13.2V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
PPTC 1206 MF-NSMF012-2 0.12A 30V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-NSMF012-2 0.12A 30V SMD 1206, Bán theo con.
Hết hàng
 Cầu Chì PPTC MF-USMF020-2 0.2A 30V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-USMF020-2 0.2A 30V SMD 1210, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-USMF010-2 0.1A 30V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi,MF-USMF010-2 0.1A 30V SMD 1210, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-USMF005-2 0,05A 30V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 4.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-USMF005-2 0,05A 30V SMD 1210, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF075-2 0.75A 13.2V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi  MF-MSMF075-2, 0.75A 13.2V SMD 1812, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF020-2 0.2A 30V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi MF-MSMF020-2, 0.2A 30V SMD 1812,Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF200-2 2A 8V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi  MF-MSMF200-2  2A 8V SMD 1812, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF010-2 0.1A 60V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi PPTC MF-MSMF010-2, 0.1A 60V SMD 1812, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PTPC MF-MSMF075/24-2 0.75A 24V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi MF-MSMF075 / 24-2  0.75A 24V SMD 1812, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF110-2 1.1A 6V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi MF-MSMF110-2 , 1.1A 6V  SMD 1812, Bán theo con.
Hết hàng
Cầu Chì PPTC MF-MSMF050-2 0.5A 15V
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Chì Tự Phục Hồi, MF-MSMF050-2, 0.5A 15V SMD 1812, Bán theo con.